Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:800) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:800) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
DOTACJE NA START - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanów) - dla uczestników wyłonionych w ramach 3 naboru do projektu

DOTACJE NA START - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego (biznesplanów) - dla uczestników wyłonionych w ramach 3 naboru do projektu

 

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór wniosków (biznesplanów) o przyznanie wsparcia finansowego i pomostowego w ramach Projektu DOTACJE NA START. Nabór wniosków potrwa od 2 do 16 sierpnia 2021 r. Wnioski można składać w godzinach pracy biura Projektu - to jest od 9 do 14.

 

Dokumenty będzie można składać w dniach 12, 13 i 16 sierpnia 2021 r. W przypadku gdyby ktoś z uczestników chciał złożyć dokumenty wcześniej prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie. Wnioski (biznesplany) składane są w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera. Datą złożenia dokumentów jest data wpływu do Biura Projektu.

 

 

UWAGA!!!

W przypadku wystąpienia objawów choroby, bądź skierowania na kwarantannę lub izolację prosimy o kontakt celem omówienia alternatywnych sposobów złożenia dokumentacji.

 

 

1. Wnioskodawca składa:
a) Wersję papierową wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały) opatrzonych podpisami Uczestnika projektu oraz parafkami na każdej ze stron.
b) Wersję elektroniczną wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznes planu - należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD). Opis płyty CD powinien zawierać: Imię i nazwisko Uczestnika projektu, numer Referencyjny Wniosku.
c) Komplety dokumentów (wraz z wersją elektroniczną) muszą być trwale spięte (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatora).
d) Biznesplan oraz inne załączniki należy złożyć w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia lub 2 oryginały). Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
e) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poprzez poprawne potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Uczestnika projektu lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą ”za zgodność z oryginałem od str. do str." aktualną datą wraz z czytelnym podpisem a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie.
f) Podpisy mogą być składane tylko niebieskim tuszem.
g) Dokumenty muszą być wypełnione elektronicznie (nie odręcznie).
h) Dokumenty muszą być parafowane na każdej stronie.

 

 

2. Wniosek zostaje odrzucony bez przeprowadzenia jego oceny / opiniowania gdy:
a) został złożony poza wyznaczonym terminem,
b) określona we wniosku działalność nie jest zgodna z przedstawioną w formularzu rekrutacyjnym,
c) działalność gospodarcza prowadzona przez Uczestnika nie może zostać dofinansowana,
d) kwota dofinansowania, o jaką ubiega się Uczestnik, nie mieści się w limitach określonych w Regulaminie.

 

 

Kompletne dokumenty powinny zawierać:

1. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego,
2. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej,
3. Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym  uzasadnieniem  konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1543 z późn. zm),
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub
7. Oświadczenie  o wysokości  otrzymanej  pomocy  de minimis w  roku  kalendarzowym, w  którym  Beneficjent  pomocy  przystępuje  do  projektu  oraz w  poprzedzających  go  dwóch  latach  kalendarzowych  wraz  z zaświadczeniami o  pomocy  de  minimis,  wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. - wzór oświadczenia jest identyczny jak w oświadczeniu powyższym,
8. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
9. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie wsparcia finansowego wraz z wersją elektroniczną biznesplanu.


 

UWAGA!!!

Nabór jest naborem zamkniętym i prowadzony jest wyłącznie dla aktualnych uczestników projektu DOTACJE NA START.

 

 

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza

ul. Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 14:00)

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź e-mailowo

 

 


Projekt DOTACJE NA START jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego