Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK) ogłasza IX nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK) ogłasza IX nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK) ogłasza IX nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja.

Nabór formularzy zgłoszeniowych odbędzie się w okresie: 07.09.2020 r.– 18.09.2020 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30).

 

Nabór dedykowany dla nowych mikro, małych i średnich firm oraz ich pracowników, które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu (tj. od lipca 2019 r.) z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

UWAGA!! W przypadku firm spoza subregionu krośnieńskiego, chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych, wymogiem jest posiadanie przez okres minimum 3 miesięcy oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu krośnieńskiego (weryfikacja na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego).

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach naboru (z możliwością zwiększenia):

100 000 zł - na dofinansowanie usług rozwojowych dla mężczyzn

200 000 zł - na dofinansowanie usług rozwojowych dla kobiet

 

UWAGA!! W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usług rozwojowych, nie może on przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru - limit ten odnosi się wyłacznie do usług rozwojowych w kategoriach: rozwój osobisty oraz zarządzanie i organizacja (weryfikacja na podstawie zapisów kary usługi w BUR).

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej:

-- na usługi rozwojowe w kategoriach: rozwój osobisty oraz zarządzanie i organizacja – 40 zł netto (UWAGA: bez możliwości zwiększenia wysokości stawki godzinowej)

-- pozostałe usługi rozwojowe - 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora)

Kategoria usług weryfikowana na podstawie zapisów kary usługi w BUR.

 

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia naboru. Istniej możliwość wydłużenia terminu w przypadku wpłynięcia dużej ilości wniosków.

 

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych: 20.10.2020 r.

UWAGA!! W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usług rozwojowych, tj. najwcześniej od 09.10.2020 - na pisemny wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora.

 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym etapie alokacji.

 

 

UWAGA!!! Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych (AKTUALIZACJA 07.09.2020)!!!!

 

1. W biurze projektu - ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno, III piętro, pok. 304/305; 306/307.

 

2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

 

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

 

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (aktualizacja 20.04.2020)

 

 

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie (aktualizacja 22.06.2020)

 

 Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

 

UWAGA!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego na usługę rozwojową (ze wskazaniem miejsca pracy) oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego