Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:113) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:113) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
UWAGA!! Dotyczy kolejnych naborów do Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych - subregion krośnieński

UWAGA!! Dotyczy kolejnych naborów do Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych - subregion krośnieński

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza (Operator SK), przedstawia informację odnośnie kolejnych naborów do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK” - II edycja.

 

Ogłoszenie o X naborze do projektu:
X nabór odbędzie się w okresie: 04.01.2021 – 18.01.2021 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00) – z wyłączeniem dnia 06.01.2021 (święto).


Nabór dedykowany dla mikro, małych i średnich firm oraz ich delegowanych pracowników – wyłącznie osób w wieku 50+ oraz kobiet. Chodzi o osoby (właścicieli firm i ich pracowników), które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu (tj. od lipca 2019 r.) z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach X naboru (z możliwością zwiększenia), wynosi 100 000 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych w ramach X naboru: 19.02.2021 r.


UWAGA!! W szczególnych przypadkach – gdy dana usługa organizowana jest rzadko, istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usług rozwojowych, tj. najwcześniej od 10.02.2021 - na pisemny wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora.

 

Ogłoszenie o XI naborze do projektu:
XI nabór odbędzie się w okresie: 15.02.2021 – 26.02.2021 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00).

Nabór dedykowany dla mikro, małych i średnich firm oraz ich delegowanych pracowników. Chodzi o osoby (właścicieli firm i ich pracowników), które jeszcze nie uzyskały wsparcia w ramach projektu (tj. od lipca 2019 r.) z terenu subregionu krośnieńskiego (tj. powiaty: krośnieński grodzki i ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki oraz strzyżowski), chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach XI naboru (z możliwością zwiększenia), wynosi 400 000 zł

 

Termin rozpoczęcia realizacji usług rozwojowych w ramach XI naboru: 28.03.2021 r.


UWAGA!! W szczególnych przypadkach – gdy dana usługa organizowana jest rzadko, istnieje możliwość wcześniejszego rozpoczęcia usług rozwojowych, tj. najwcześniej od 19.03.2021 - na pisemny wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora.

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące obydwu naborów X i XI:


UWAGA!! W przypadku firm spoza subregionu krośnieńskiego, chcących ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych, wymogiem jest posiadanie przez okres minimum 3 miesięcy oddziału lub dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu krośnieńskiego (weryfikacja na podstawie właściwego dokumentu rejestrowego).

 

UWAGA!! W przypadku ubiegania się przedsiębiorcy o dofinansowanie usług rozwojowych, nie może on przekroczyć limitu 40h szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika w ramach danego naboru - limit ten odnosi się wyłącznie do usług rozwojowych w następujących podkategoriach:
1.    Psychologia i rozwój osobisty (zawarta w kategorii głównej Zdrowie i medycyna).
2.    Organizacja (zawarta w kategorii głównej Biznes).

 

Maksymalna stawka za godzinę usługi rozwojowej:
-- na usługi rozwojowe w podkategoriach Psychologia i rozwój osobisty oraz Organizacja – 40 zł netto (UWAGA: bez możliwości zwiększenia wysokości stawki godzinowej),
-- pozostałe usługi rozwojowe - 150 zł netto (UWAGA: istnieje możliwość zwiększenia wysokości stawki godzinowej w przypadku szkoleń specjalistycznych na wniosek przedsiębiorcy, za zgodą Operatora).
Weryfikacja kategorii i podkategorii usług następuje na podstawie zapisów kary usługi w BUR).
 
 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru: 10 dni roboczych od zamknięcia danego naboru. Istnieje możliwość wydłużenia terminu ogłoszenia wyników w przypadku wpłynięcia dużej ilości wniosków.
 

Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku, gdy zarezerwowane środki przekroczą 95% dostępnej w danym naborze alokacji.


Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:


1. W biurze projektu - ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno, III piętro, pok. 304/305; 306/307.


2. Za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52 (decyduje data wpływu dokumentów do Operatora).

 

UWAGA!! Składanie dokumentów rekrutacyjnych musi odbywać się w oparciu o zasady reżimu sanitarnego.

 

 

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem:

Regulamin Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych (aktualizacja 20.04.2020)

 

 

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

 

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis

 

Załącznik nr 5 Dane pracownika delegowanego do udziału w projekcie (aktualizacja 22.06.2020)

 

 Załącznik nr 6 Oświadczenie o wieku 50+

 

Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadaniu niskich kwalifikacji

 

Załącznik nr 8 Oświadczenie o wyborze usługi rozwojowej zarejestrowanej w ZRK

 

Załącznik nr 9 Oświadczenie o niekorzystaniu z tożsamych usług w BUR

 

UWAGA!! Oprócz powyższych dokumentów konieczne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego zaświadczenia o zatrudnieniu dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego na usługę rozwojową (ze wskazaniem miejsca pracy) oraz wpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 


Projekt „Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion "SK" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego