Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
O Izbie

O nas

Podkarpacka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powstałą 18 stycznia 1994 roku.

MISJA

Misją Podkarpackiej Izby Gospodarczej jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego.

Podkarpacka Izba Gospodarcza zrzesza obecnie około 60 podmiotów gospodarczych reprezentujących różne branże z terenu Podkarpacia.

Głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych i samorządowych, organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów gospodarczych i prawnych, jak również wspieranie wszystkich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Podkarpacia.

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza świadczy usługi o różnorodnym charakterze na rzecz swoich członków, zapewniając im profesjonalne doradztwo, szkolenia, promocję oraz możliwość nawiązywania kontaktów z potencjalnymi kooperantami.

 

 

Izba ugruntowała swoją pozycję na rynku usług okołobiznesowych współpracując z wieloma instytucjami, przedsiębiorcami, samorządami, świadcząc szeroki wachlarz usług.

 

 

Za najważniejsze osiągnięcia minionych lat należy uznać:

 • stworzenie wielu możliwości wspierania przedsiębiorczości finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej, w tym: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubatora Przedsiębiorczości, Punktów Konsultacyjnych i Doradczych, Funduszu Poręczeń Kredytowych, Funduszu Pożyczkowego,
 • utworzenie Polskiej Sieci Handlowo-Usługowej PIG, wspierającej lokalnych przedsiębiorców, która obejmuje kilkaset placówek handlowo-usługowych na terenie Podkarpacia,
 • udzielenie pożyczki ponad 30 przedsiębiorcom na łączną kwotę ok. 1.800.000 zł,
 • wsparcie ponad 100 osób bezzwrotną dotacją inwestycyjną przeznaczoną na uruchomienie własnej działalności gospodarczej na kwotę ponad 4 milionów złotych,
 • realizację ok. 1000 usług doradczych z zakresu finansów, zakładania własnej działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu, pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,
 • realizację 125 usług doradczych z zakresu innowacji,
 • przeprowadzenie 80 audytów technologicznych i 8 transferów technologii,
 • przeprowadzenie 240 szkoleń dla ok. 1.650 osób;

Z racji położenia w Polsce południowo-wschodniej, Podkarpacka Izba Gospodarcza posiada liczne kontakty gospodarcze m.in. z sąsiadami ze Słowacji, Ukrainy, Węgier. Z kilkoma podmiotami zostały podpisane strategiczne umowy o współpracy, w tym m.in.: z Preszowską Izbą Przemysłowo-Handlową ze Słowacji, z którą Izba zrealizowała w ostatnich latach m.in. projekt dotyczący uruchomienia Polsko-Słowackiej Platformy Gospodarczej oraz projekt obejmujący działania z zakresu technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii. Podobną umowę podpisano z Zakarpacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Użgorodzie z Ukrainy, która była partnerem przy realizacji projektu obejmującego utworzenie Polsko-Ukraińskiej Platformy Gospodarczej, a także przedsięwzięcia pn. „Szanse polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”. Ponadto Izba zrealizowała projekt „Transgraniczna droga do rozwoju - polsko-slowacko-wegierskie forum współpracy gospodarczej i transgranicznej promocji”, dzięki któremu zostało zorganizowane międzynarodowe seminarium gospodarcze dla przedsiębiorców z Polski, Słowacji i Węgier, wirtualne forum współpracy gospodarczej – oficjalna strona internetowa z ofertami gospodarczymi i informacjami biznesowymi oraz stoiska podczas targów, study- i press-tour. Działalność Izby dotyczyła również rozwoju infrastruktury turystycznej czy produktów turystycznych związanych z astronomią na polsko-słowackim pograniczu.

W ostatnich latach, Izba rozszerzyła swoje działania w obszarze współpracy międzynarodowej.Podjęła wspólne inicjatywy z podmiotami reprezentującymi kraje Europy Środkowej, m.in. Austrię, Czechy, Niemcy, Słowenię i Włochy, z którymi zostały zrealizowane działania na rzecz branży motoryzacyjnej oraz branży turystycznej w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcia te zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Od początku swojego istnienia Podkarpacka Izba Gospodarcza zrealizowała i pomyślnie rozliczyła blisko 50 projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł finansowania, najczęściej ze środków Unii Europejskiej, wpływających na rozwój gospodarczy całego regionu, których opis znajduje się w zakładce Archiwum projektów.

 

 

Izba adresuje swoje działania na rzecz następujących grup odbiorców:

 

 

 • nowopowstających firm - tworząc Inkubator Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Konsultacyjny w Krośnie i Lesku, Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Jaśle, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych, Fundusz Pożyczkowy, a także udzielając bezzwrotnych dotacji przeznaczonych na uruchomienie działalności gospodarczej;
 • firm z sektora MMŚP - realizując m.in. projekty: „Wirtualny Katalizator Rozwoju”, „Sieciowanie transgraniczne w dziedzinach technologii ekologicznych, ekologii przemysłowej i oszczędzania energii” – wymiana pomiędzy firmami z Polski i Słowacji, uruchamiając narzędzia informatyczne służące wymianie informacji gospodarczych (Polsko-Ukraińska i Polsko-Słowacka Platforma Gospodarcza), a także prowadząc Lokalny Punkt Konsultacyjny, czy inne projekty adresowane do przedsiębiorstw, np. „Wolontariat pracowniczy w społecznie odpowiedzialnej firmie”, „Odpowiedzialne Podkarpacie”, promujące i upowszechniające wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz idei zwiększania elastyczności i bezpieczeństwa rynku pracy;
 • osób pracujących w sektorze MMŚP – poprzez realizację m.in. projektów „Szkolenia dla pracowników sektora MŚP”, „Nowoczesny specjalista handlu międzynarodowego szansą na regionalnym rynku pracy”, „Specjalista handlu międzynarodowego”, „Nowy zawód – nowe perspektywy”, „Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw”;
 • firm innowacyjnych – realizując program „Nowy pakiet usług – Centrum Innowacji i Transferu Technologii”, realizując projekt „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI) – przeprowadzanie audytów technologicznych i transferów technologii”;
 • kobiet - realizując m.in. program „Promocja Aktywności Gospodarczej Kobiet”, program „Razem na rzecz aktywizacji zawodowej podkarpackich kobiet”;
 • bezrobotnych - realizując m.in. projekty: „Partnerstwo na rzecz rozwoju – Czas na pracę – praca na czas”, Lokalny Punkt Konsultacyjny, „Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”, „Postaw na przedsiębiorczość”, „Kapitał dla przedsiębiorczych”, „Jestem swoim szefem” (bezzwrotne dotacje na założenie firmy, wsparcie pomostowe wypłacane przez pierwszych 6 m-cy prowadzenia firmy, wsparcie szkoleniowo-doradcze);
 • samorządów - realizując m.in. projekty: „Samorządy lokalne a wsparcie przedsiębiorczości”, „Zabytki przeszłości szansą dla przyszłości”, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach Programu Reorientacji i Przekwalifikowań;
 • młodzieży - przygotowując uczniów do podjęcia własnej działalności gospodarczej poprzez realizację projektów: „Własny biznes” czy „Praktyczna Szkoła Przedsiębiorczości”;

 

Krajowy System Usług

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza od 9 grudnia 2002 r. pełni funkcję Ośrodka Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Izba została ośrodkiem KSU dzięki pozytywnej ocenie dokonanej podczas audytu sprawdzającego spełnianie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221) w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz normy PN-EN ISO 9001.

 

 Zakres usług realizowanych w ramach KSU:

- usługi informacyjne,

- usługi szkoleniowe,

- usługi doradcze o charakterze ogólnym,

- usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

 

Systemy Zarządzania Jakością ISO

 

Od 21 marca 2006 r. Podkarpacka Izba Gospodarcza posiada wdrożony Certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001. Certyfikacji dokonał ZETOM-CERT Sp. z o.o. (jednostka akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AC 075 QMS).

Numer certyfikatu: 228/2/SZJ/2009.

Zakres certyfikacji obejmuje usługi świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług:

- usługi informacyjne,

- usługi szkoleniowe,

- usługi doradcze o charakterze ogólnym,

- usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

 

Krajowa Sieć Innowacji

 

Od 12 marca 2009 r. Podkarpacka Izba Gospodarcza pełni funkcję Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji (KSI). Było to możliwe dzięki pozytywnemu przejściu audytu sprawdzającego spełnianie wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 221), w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (pod kątem świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym). Obecnie w województwie Podkarpackim są jedynie 3 ośrodki KSI, a w Polsce jest ich 42. Zakres usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym obejmuje przeprowadzanie audytów technologicznych oraz transferów technologii.

Podkarpacka Izba Gospodarcza posiada doświadczony, prężnie działający zespół ekspertów. W swoich zasobach kadrowych posiada 20 konsultantów, wpisanych do rejestru Krajowego Systemu Usług (KSU), w tym także 2 konsultantów wpisanych do rejestru Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

RADA

Podkarpackiej Izby Gospodarczej

 • Grzegorz Kubal – Prezes
 • Jacek Krzysik – Wiceprezes
 • Grzegorz Zarzycki – Członek Rady
 • Grzegorz Boruta – Członek Rady

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • Ludomir Matera – Przewodniczący Komisji
 • Aleksander Bigaj – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 • Krzysztof Posadzki – Członek Komisji

 

 

 

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego