Wiadomości

PODKARPPACKI PORTAL GOSPODARCZY WWW.PPG24.PL

Rozmowa z Panem Adamem Hamryszczakiem Dyrektorem Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Redaktor

Poprzedni Regionalny Program Operacyjny (2007-2013) był bardzo ważny dla przedsiębiorców i rzeczywiście przedsiębiorcy byli szczególnie ważni dla jego twórców, o czym świadczy choćby fakt, że przedsiębiorców dotyczyła Oś z numerem 1… Z tego co nam wiadomo, w perspektywie 2014-2020 podobny priorytet zostanie utrzymany?

Pan Adam Hamryszczak

Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Cel ten zostanie osiągnięty przez wiele komplementarnych działań. Jednym z tych działań jest właśnie rozwój przedsiębiorstw, któremu podobnie jak w poprzednim Programie, dedykowana jest I Oś Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. O tym, jak ważny jest dla nas rozwój przedsiębiorstw, najlepiej świadczy alokacja środków wskazana przez Zarząd województwa w kwocie 374 mln euro. Nieznacznie większą przeznaczono na infrastrukturę komunikacyjną, której poprawa będzie miała również ogromny wpływ na zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i stref aktywności gospodarczej.

Redaktor

Dlaczego tak dużą wagę przykładacie Państwo – jako twórcy propozycji do RPO – do rozwoju przedsiębiorczości?

Pan Adam Hamryszczak

Konkurencyjne i rozwijające się przedsiębiorstwa w regionie przekładają się na poziom dobrobytu społeczeństwa, a ten przedkłada się na wszystkie pozostałe sfery życia. Dlatego wsparcie, które planujemy dla przedsiębiorstw jest takie ważne. Wierzymy, że pozwoli ono na zwiększenie dynamiki ich rozwoju i przełoży się na wzrost zatrudnienia w regionie.

Redaktor

Mówi się, że solą przedsiębiorczości są małe firmy, ewentualnie małe i średnie firmy. Czy przewidywane są jakieś preferencje dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP?

Pan Adam Hamryszczak

W ramach wsparcia dla przedsiębiorstw realizowane będą działania w ramach dwóch celów tematycznych I i III. Cel I skupiony jest na wsparciu badań i innowacji i tu beneficjentami będą zarówno przedsiębiorstwa duże, jak i małe oraz średnie firmy, natomiast Cel III ukierunkowany jest na wzmacnianie konkurencyjności MŚP i dedykowany jest tylko i wyłącznie mikro, małym i średnim firmom.

Redaktor

Wiadomo, że firm jest bardzo dużo i na pewno środków wystarczy tylko dla tych, którzy przygotują dobre wnioski, dotyczące ciekawych i wartych wsparcia pomysłów. Czy można powiedzieć – oczywiście bez wchodzenia w szczegóły – jakie rodzaje przedsięwzięć będą preferowane?

Pan Adam Hamryszczak

Przede wszystkim stawiamy na badania i innowacje. Wierzymy, że pomysły na nowy lub ulepszony produkt są w każdej firmie, trzeba je tylko wydobyć. Kończy się już czas, kiedy polskie firmy ograniczały się do produkcji zgodnie z przyjętymi schematami. W obecnych czasach nie musimy mieć kompleksów i możemy tworzyć własne nowe produkty i wychodzić z ofertą na świat. Należy pamiętać, że innowacja to nie tylko produkty wysokotechnologiczne. Innowacja i postęp może dotyczyć każdego produktu lub usługi. Idąc tym tropem już teraz warto zastanowić się, czy firma nie ma pomysłu lub koncepcji na prowadzenie prac badawczych, a jeżeli tak, to należy szukać odpowiedniego zaplecza naukowego. Oczywiście po przeprowadzeniu prac badawczych zakończonych sukcesem niezbędne jest ich wdrożenie i tu również będziemy udzielać wsparcia. Trzeba podkreślić, że projekty te mogą być realizowane pod warunkiem, że dotyczą regionalnych inteligentnych specjalizacji regionu, które będą zidentyfikowane i wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Ponadto wspierane będzie wykorzystanie technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną. Oczywiście nie zabraknie również specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych kończących się wprowadzeniem nowego produktu na rynek.

Redaktor

Współpraca firm z sektorem nauki będzie bardzo ważnym argumentem przy pozyskaniu środków w nowej perspektywie finansowej. Jak będzie badane istnienie tej współpracy? Czy inaczej rzecz ujmując, jak będzie weryfikowane nawiązanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką?

Pan Adam Hamryszczak

Oczywiście jak już wspomniałem, badania i innowacje to jest nasz główny cel, a jak wiadomo niemożliwe jest prowadzenie tych działań bez udziału sektora nauki i współpracy z nim. Już na etapie wyboru projektów będziemy chcieli zweryfikować, czy współpraca pomiędzy przedsiębiorstwem aplikującym a jednostką naukową występuje i na ile jest ona dojrzała. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach dotyczących oceny współpracy.

Redaktor

Z tego, co już można się dowiedzieć, sama umowa o współpracy pomiędzy firmą a uczelnią czy pomiędzy firmą a jednostką badawczą to w nowej perspektywie zbyt mało, aby uznać fakt istnienia współpracy. Muszą za tym iść jakieś konkretne działania? Czy wiadomo już, jak należy je dokumentować?

Pan Adam Hamryszczak

Partnerzy współpracujący w projekcie, w tym również jednostki naukowe, powinni wnieść realną wartość dodaną do projektu w postaci pracy i ponoszenia wydatków. Wymaga to opracowania dobrej umowy pomiędzy partnerami, określającej prawa i obowiązki stron, a w szczególności zakres prac partnerów i ich odpowiedzialność. Z pewnością obok samej umowy o współpracy pozytywnie będzie oceniane ponoszenie nakładów na B+R oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych, zakończonych przed złożeniem wniosku.

Redaktor

Czasami współpraca biznesu z nauką jest trudna, bowiem przedsiębiorca nastawiony jest na konkretny rezultat, a jednostka badawcza na prowadzenie badań. Czy w przypadku braku takiej współpracy czy braku odpowiedniej kadry, przedsiębiorstwo powinno samo budować sobie zaplecze badawcze? Wspierane np. z nowego RPO?

Pan Adam Hamryszczak

Współpraca biznesu z nauką to również nowe wyzwanie dla nauki. Pozytywne jest, że zmiany dotyczą również i tego sektora. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 -2020 wszystkie działania przewidziane dla sektora nauki skoncentrowane są na systemie zachęt do wyjścia z murów ośrodków badawczych i nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami. Współczesne jednostki naukowo-badawcze powinny również generować przychody ze swojej działalności naukowej, więc nawiązanie współpracy powinno być łatwiejsze dla przedsiębiorstw. Może się zdarzyć, że nie będzie to możliwe lub nawet powiem więcej, będzie to ekonomicznie nieefektywne, gdyż współpraca lub zlecenie badań również jest kosztowne. W takiej sytuacji, gdy przedsiębiorstwo ma już swój dział B+R lub przynajmniej odpowiednie kadry naukowe, a także gotowy plan na kilka projektów badawczych, wówczas możliwe będzie uzyskanie wsparcia na rozbudowę lub utworzenie własnego zaplecza B+R. Oczywiście w takim przypadku niezbędne będzie posiadanie planu badawczego, zawierającego mapę projektów, które będą realizowane. Niezbędne będzie również przedstawienie rachunku ekonomicznego, uzasadniającego takie wsparcie. Możliwe również będzie otrzymanie wsparcia na utworzenie infrastruktury B+R w celu świadczenia usług badawczych. Dla takiego projektu, konieczne będzie udokumentowanie zapotrzebowania na taką infrastrukturę odpowiedniej grupy przedsiębiorstw.

Redaktor

Bardzo ciekawy wydaje się pomysł bonu na innowacje – czy można poprosić Pana Dyrektora o przybliżenie Czytelnikom PPG24 tej inicjatywy? Jak ona będzie funkcjonować?

Pan Adam Hamryszczak

W naszej opinii jest grupa przedsiębiorstw, które są zainteresowane badaniami i innowacją, w tym nawiązaniem współpracy z sektorem nauki lub chciałyby, aby jednostka naukowa wykonała dla nich badanie, ale z drugiej strony nie chcą lub nie widzą potrzeby, aby aplikować o środki na prowadzenie samodzielnie kosztownego i dużego projektu badawczego. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest wsparcie poprzez uproszczoną formę bonu, który sam w sobie będzie gwarancją refundacji wydatków poniesionych na zlecenie wykonania prac badawczych przez jednostkę naukową. Chcielibyśmy, aby procedura ubiegania się o taki bon, była znacznie bardziej uproszona pod względem pełnej procedury oceny projektu B+R. Spodziewamy się, że odbiorcą tego wsparcia będą raczej małe przedsiębiorstwa.

Redaktor

Czy w nowym RPO będzie miejsce dla „zwykłych” projektów inwestycyjnych, polegających np. na zakupie linii produkcyjnej czy też budowie infrastruktury służącej produkcji czy świadczeniu usług? Oczywiście wiadomo, że preferowane będą przedsięwzięcia bazujące na wykorzystaniu innowacji, ale czy możliwe będzie „proste” zakupienie innowacyjnej technologii, czy raczej musi ona być wynikiem prowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych?

Pan Adam Hamryszczak

Wiemy, że istnieje zapotrzebowanie na „zwykłe” projekty inwestycyjne i takie działanie również zaplanowano w RPO WP 2014-2020. Możliwy będzie tam zakup technologii, aczkolwiek warunkiem będzie wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu albo usługi w działalność przedsiębiorstwa. Wymiana starszych urządzeń na nowe lub rozbudowa przedsiębiorstwa, polegająca na prostym uzupełnieniu parku maszynowego, nie będzie wspierana. Program jest finansowany w ramach dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Obok inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw, wspierane będą również przedsięwzięcia dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników firm. Należy także zaznaczyć, że analogicznie do poprzedniej perspektywy finansowej, utrzymane zostanie wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Udzielane będą zarówno dotacje, jak i pożyczki na tworzenie nowych firm.

Redaktor

Na koniec pytanie najtrudniejsze, ale zadawane niemal przez wszystkich zainteresowanych tematem przedsiębiorców… Kiedy jest szansa na pierwsze konkursy? W perspektywie tego, co stwierdziła ostatnio Pani Komisarz Corina Cretu, to raczej najwcześniej połowa 2015 roku…

Pan Adam Hamryszczak

Przygotowanie i przyjęcie Programu to złożony proces wymagający przygotowania wielu dokumentów i późniejszych ich negocjacji z Komisją Europejską. W pracach tych uczestniczy również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniąc funkcję koordynatora tych prac. Wskazanie terminu jest w tym momencie obarczone dużym ryzykiem. W mojej opinii, powinniśmy jako województwo, przyjąć Program na początku roku, a tym samym wydaje się, że druga połowa 2015 roku będzie terminem realnym do ogłoszenia pierwszych konkursów.

Redaktor

Czy wobec tego, przedsiębiorcy powinni cierpliwie czekać, czy raczej już podejmować działania służące przygotowaniu projektu? Jeśli tak, to jakie?

Pan Adam Hamryszczak

Właściwe przygotowanie projektu inwestycyjnego często wymaga wielu dodatkowych prac, począwszy od analizy rynku, a skończywszy na uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Warto już teraz mieć koncepcję i jeżeli jest to konieczne, nawiązać odpowiednią współpracę. Należy pamiętać, że dobry projekt B+R powinien od początku być przygotowywany z udziałem sektora nauki. Bardzo często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że w ich przypadku konieczne może być uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w przypadku złożonych inwestycji również sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń może być czasochłonne, więc warto już dziś wiedzieć, jak je rozplanować w czasie. Ponadto koniecznie trzeba zwrócić uwagę na kwestie związane z pomocą publiczną. Zachęcam również do analizowania treści wytycznych dotyczących nowego okresu programowania na lata 2014-2020 zamieszczonych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także odwiedzania punktów informacyjnych, gdzie przy pomocy konsultantów będzie można uzyskać niezbędne informacje, dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania oraz rozliczania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Redaktor

Czyli zamiast czekać i narzekać, trzeba się wziąć za dokumentację oraz budowę realnej współpracy z sektorem nauki, tak aby nie podpisywać w ostatniej chwili umów i nie zgłaszać później pretensji, że nie zostały one uwzględnione przy ocenie.

Zamiast widzieć szklankę do połowy pustą, zobaczmy ją jako przedsiębiorcy do połowy pełną i skorzystajmy z tego, że mamy więcej czasu na przygotowanie swoich projektów!

Dziękujemy serdecznie za rozmowę.

Dziękuję.

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego