Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php:230) in /libraries/joomla/session/session.php on line 532
Co można zrealizować z pieniędzy unijnych?

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków finansowych RPO WP skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Poszczególne obszary wsparcia, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, znajdują się w opisie poszczególnych osi:


Oś priorytetowa 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

*  Wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim,

* Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji,

* Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac badawczo-rozwojowych aż po wytworzenie linii demonstracyjnej (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe),

* Bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach projektów o małej skali,

* Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R w pierwszej produkcji,

* Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach,

* Wsparcie na powstawanie i rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw,

* Nowe technologie i innowacje w MŚP - wprowadzanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług do oferty przedsiębiorstwa,

* Technologie informacyjno-komunikacyjne, automatyzacja procesów biznesowych np. e-handel, B2B,

* Aktywizacja inwestycyjna regionu (uzbrojenie terenów, parki biznesowe, inkubatory przedsiębiorczości, promocja gospodarcza),

* Profesjonalizacja usług IOB - kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw dostosowane do specyfiki konkretnych potrzeb,

* Instrumenty finansowe dla MŚP.

 
Oś priorytetowa 2. Cyfrowe Podkarpackie

* Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS),

* E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia,

* Działania w obszarze e-administracji - integracja istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP,

* E-usługi publiczne: e-zdrowie, e-kultura, e-dziedzictwo kulturowe, e-turystyka.

 


Oś priorytetowa 3. Czysta energia

* Rozwój infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii z OZE - wytwarzanie energii pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii i biomasy:

 - Energia wodna – modernizacja małych elektrowni wodnych,

 - Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny,

 - Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne,

 - Geotermia - produkcja ciepła,

- Energia z biomasy.

* Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej (prowadzenie systemów zarządzania energią tzw. smart metering jako element kompleksowy projektu),

* Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji,

* Rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu,

* Realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych,

* Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast,

* Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu - wymiana lub modernizacja źródeł ciepła.

 


Oś priorytetowa 4. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

* Działania w zakresie zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, poprawy koordynacji akcji ratunkowych, rozwoju form małej retencji oraz polepszenia ochrony przeciwpowodziowej,

* Gospodarka odpadami - kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim a także kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych,

* Gospodarka wodno-ściekowa:

 - projekty w zakresie infrastruktury oczyszczalni ścieków - aglomeracje z przedziału 2-10 tys. RLM,

 - projekty w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – aglomeracje z przedziału 2 - 10 tys. RLM,

 - projekty w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji uzdatniania wody.

* Inwestycje mające na celu polepszenie stanu obiektów dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury instytucji kultury,

* Ochrona różnorodności biologicznej - m.in. ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

 


Oś priorytetowa 5. Infrastruktura komunikacyjna

* Infrastruktura drogowa:

- projekty dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub dróg krajowych, lub wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim, obwodnic obszarów zurbanizowanych na drogach wojewódzkich, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- projekty dotyczące dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi,

- Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na ww. drogach, w tym ITS – wyłącznie jako element ww. typów projektów.

 * Infrastruktura kolejowa:

 - projekty dotyczące modernizacji/rehabilitacji /rewitalizacji infrastruktury linii kolejowych o znaczeniu regionalnym,

 - projekty dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej wyłącznie jako element ww. typu projektu,

 - zakup/modernizacja taboru kolejowego.

* Rozwój transportu publicznego:

 - Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego,

 - Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli, zatok, intermodalnych dworców przesiadkowych, centrów przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride, ścieżek rowerowych),

- Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) wyłącznie jako element ww. projektów,

- Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wydzielenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej).

* Terminale przeładunkowe - projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci TEN-T.

 


Oś priorytetowa 6. Spójność przestrzenna i społeczna

* Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu:

 - rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

 - inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową,

 - poprawa stanu bazy zabiegowej, hotelowej oraz wyposażenie w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt zabiegowy.

* Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

 - inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

- przedsięwzięcia mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz wyposażenie jednostek systemu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego,

- inwestycje dotyczące przygotowania odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

* Rewitalizacja przestrzeni regionalnej:

 - uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych,

 - zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze,

 - poprawa środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców,

- systemy poprawy bezpieczeństwa publicznego,

- dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.

* Infrastruktura edukacyjna:

- inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem:

   - szkół placówek tworzących system opieki przedszkolnej,

   - szkół i placówek tworzących system kształcenia zawodowego i ustawicznego,

   - państwowych wyższych szkół zawodowych,

   - szkół i placówek tworzących system kształcenia ogólnego i ponadgimnazjalnych.

* Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom dydaktycznym:

- inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących naukę i innowacje.

 


Oś priorytetowa 7. Regionalny rynek pracy

* Programy aktywizacji zawodowej,

* Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno - gospodarczych regionu,

* Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych,

* Instrumenty i usługi rynku pracy:

  - służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej,

  - skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji,

  - służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców,

  - służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej,

  - skierowane do osób niepełnosprawnych,

  - służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

* Bezzwrotne i zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

* Rozwój opieki żłobkowej w regionie,

 - Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce),

 - Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna,

 - Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych),

 - Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

* Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,

* Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie:

   - szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych,

   - wdrażanie programów zdrowotnych służące wspieraniu aktywności zawodowej,

   - wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (choroby układu krążenia układu ruchu, choroby onkologiczne zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuc).


Oś priorytetowa 8. Integracja społeczna

* Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 - zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym,

 - poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej (np. tworzenie nowych miejsc aktywizacji, wsparcie nowych osób w istniejących podmiotach),

- poprawa dostępu do usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

* Akywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie:

- Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.

* Usługi społeczne:

 - rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy,

 - działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej,

 - tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową,

- finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej,

- rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym.

* Usługi zdrowotne:

- programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością,

- wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem,

- szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi,

- zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,

 - tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

 


Oś priorytetowa 9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie

* Rozwój edukacji przedszkolnej:

- tworzenie  nowych lub wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego,

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

* Poprawa jakości kształcenia ogólnego:

- przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie,

- podnoszenie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

- wzrost wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, w tym przygotowanie nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów,

- rozwój indywidualizacji nauczania poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych, zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, w szczególności poprzez wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno – pedagogicznej  i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,

- pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych.

* Poprawa jakości kształcenia zawodowego:

 - podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez:

      - doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

      - podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

      - tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zapewniających wysoką jakość nauczania, w tym zwłaszcza odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

      - rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

      - pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych.

* Wsparcie osób dorosłych (rozwój kompetencji kluczowych i uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych):

     - podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych),

      - kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób dorosłych,  z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych,

      - programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub pozaformalną.


Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl
    
    
  

 

 ksuPosiadamy rejestrację w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym w ramach KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. nr ośrodka KSU 09/10/2005/170

 

iso Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości Nr 228/5/SZJ/2015 wydany przez ZETOM-CERT Sp. z o.o. (PN-EN ISO 9001:2009)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unia-belka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego